• head_banner_01

Biz hakda

kompaniýa hakda

Biz kim

2003-nji ýyldan başlap, SanAi Home dokma önümleri Da Feng sebitinde kesilen we tikilen we dolulygyna önüm öndürýär.

Öý dokma önümçiligi we bu ugurdaky eksportçy 3-nji orunda durýar.

Önüm çotgaly ýorgan-düşek toplumlary, organiki pagta rahatlaýjy, list toplumy, düşek toplumy, düşek üstleri we goragçylar, düşekli ýassyk ýassygy we dürli görnüşli ýassyklar, şeýle hem matadan tikilen öý önümleri gowy.Dizaýnlarymyz seresaplylyk bilen ýasaldy we materiallar iň amatly ýagdaýda dünýä derejesinde düzüldi.Hil standartlary ikinji orunda durýar.Kompaniýamyzyň köp tarapdan düýpli artykmaçlyklary bar.

in
Döredildi
+ ýyl
Senagat tejribesi
+
Countryurtlara eksport edildi
$
Ortaça ýyllyk satuw

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ortaça ýyllyk satuw bahasy 30 000 000 ABŞ dollaryna ýetýär.Önümlerimiz Demirgazyk Amerika we Europeewropa ýurtlarynyň 10-dan gowrak ýurduna eksport edýär.

20 ýyllyk seresaply dolandyryş arkaly, tejribe artmak bilen birlikde, San Ai köp sanly meşhur markalara ygtybarly üpjün ediji boldy: IKEA, ZARA HOME, POLO, COSTCO.

Techokary tehnologiýaly öý dokma senagatyny gurmagy dowam etdirýäris;San Ai öý dokma önümleri daşarky sargyt, amal dizaýny, marketing meýilnamalaşdyryş we tehniki iş ukyby bilen oňurga toparyny döretdi.

Kompaniýa, müşderilerimiz bilen ösüp, üýtgeýän dünýäde iň ýokary orunda durmak üçin innowasiýa, dizaýn we ýasamak boýunça öňdebaryjy boldy.Halkara derejesinde ösenimizde-de, pelsepämiz öňküligine galýar: her bir öý üçin ýokary hilli, moda öňe sürýän we dowamly önümleri höwes bilen dörediň.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

San Ai öý dokma önümleri, Hytaýyň Ningbo şäherinde sergi otagy we söwda ofisleri bilen işleýär;Da Fengdäki önümçilik desgalary;we Şang Haý, Nan Tong we Ke Kiao bazaryndaky gözleg, paýlaýyş we logistika bölümleri.

Mundan başga-da, “San Ai Home” dokma önümleri OEKO şahadatnamasyna eýedir, bu bize dünýä belli bolan ýokary hilli düşek önümleriniň köp görnüşini öndürmäge mümkinçilik berdi.

Netijede, hil we ahlak taýdan iň ýokary standartlarda hyzmatdaşlar bilen haryt öndürýäris.Highokary standartlarymyz, sarp edijilerimiziň iň gowularyny gazanmagyny üpjün edýär.