• head_banner_01

Quakard nagşy we ýumşak mata örtük ýassygy seriýasy

Gysga düşündiriş:

Öýüňizdäki islendik otaga nepislik we stil goşmak üçin döredilen!Bu ýassygyň gözelligi, diňe bir el degirmek üçin näzik we ýumşak bolman, eýsem örtükli we ajaýyp drape hem bolan näzik matadyr.Özboluşly ýasalan mata nagşynyň gatlakly we üç ölçegli gurluşy durmuşdaky iň inçe zatlara baha berýänler üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Bu ýassykda iň özüne çekiji zatlaryň biri, quakkard nagşy, ýokary derejeli matalarda asyrlar boýy ulanylýan kaşaň dizaýn.Bu nagyş, barmaklaryňyzyň ujunda gaty ýumşak we rahat duýulýan ýokary göterilen dizaýny öndürýän ýörite dokma usuly bilen ýasalýar.Şeýle hem, ajaýyp we köptaraply, islendik bezegi doldurmak üçin dürli reňklerde bolýar, janly we batyrdan başlap, aşaky we çylşyrymly.

Günüň ahyrynda bu ýassyk diňe kelläňizi rahatlandyrmak üçin amatly ýer däl.Diwanyň, düşegiň ýa-da oturgyjyň üstünde goýulsa-da, öý bezegine täze ölçeg goşup biljek sungat eseri.Onuň nepis we owadan görnüşi, ýatylýan otagyňyzda, otagyňyzda ýa-da öýüňizdäki islendik otagda aksent bölegi hökmünde ideallaşdyrýar we islendik giňişlige çylşyrymly täsir edýär.

Quakard nagyş ýassygy diňe ýokary hilli materiallardan peýdalanyp, wagtyň synagyndan geçjek çydamly we uzak wagtlap dowam etdirilýän öý bezegi bölegi bolup, seresaplylyk bilen ýasalýar.Onuň nepis matasyna ideg etmek we goldamak aňsat, ýakyn ýyllarda owadan bolmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, baý reňk palitrasy, şahsy stiliňizi görkezýän özboluşly we şahsylaşdyrylan görnüş üçin öý bezegiňizdäki beýleki bölekler bilen garyşmaga we gabat gelmäge mümkinçilik berýän tükeniksiz özleşdirme mümkinçiliklerini hödürleýär.

Ajaýyp we amatly quakkard nagyşly ýassyklar, ýumşak we näzik matalar, özboluşly we göze ýakymly dizaýny bilen utgaşyp, ony islendik öý bezegine ideal goşundy edýär.Mundan başga-da, dürli reňkler we quakkard nagyşlary, öýüňizdäki islendik otag üçin iň oňat gabat gelýänini tapyp bilersiňiz.Owadan we çakylykly ýaşaýyş meýdançasyny döretmek üçin ilkinji ädim ätiň!

Quakard nagşy we ýumşak mata örtük ýassygy01
Quakard nagşy we ýumşak mata örtük ýassygy02
Quakard nagşy we ýumşak mata örtük ýassygy04

Aýratynlyklary

  • Düşegiň ölçegleri: H45 x W45cm
  • Düşek doldurmak: ýelek ýassygy
  • Hinguwmak boýunça görkezmeler: Diňe örtüň, guradyň.Atherelek ýassygy, 40 ° C-de ýuwulýan maşyn

Täzelenme senesi

Önüm 2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde ýüklendi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň