• head_banner_01

Ak reňkli nagyşly mikrofiber sahypasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Ajaýyp 3 bölekli düşek toplumymyz, nepisligiň we rahatlygyň ajaýyp garyndysy.Bu toplumyň ýokarsynda döwülen matalar bilen ajaýyp ak reňkli ýorgan örtügi we arka tarapynda ýumşak, ýönekeý mikrofiber bar.Iki sany ýassyk ýassygy bilen bilelikde bu düşek ansambly, ýatylýan otagyňyzy rahat mukaddeslige öwürer.
Jikme-jikliklere içgin üns bilen ýasalan, ýorgan örtügimizde çylşyrymlylygy we rahatlygy ýok ak reňkli reňk bar.Sideokarky tarapyndaky döwülen mata dokumanyň täsirini goşup, gözüňi özüne çekiji dizaýny döredýär.Qualityokary hilli mikrofiberden ýasalan ters tarap, ukyňyza rahatlyk berýän deriňize garşy tekiz we mahmal duýgy hödürleýär.
Premium materiallardan ussatlyk bilen ýasalan düşek toplumymyzyň ajaýyp ýumşaklygy bilen meşgullan.Örtük örtügi we ýassyk ýassygy, rahatlyga zyýan bermezden uzak ömri üpjün edýän çydamly matalaryň garyndysyndan ýasalýar.Her gezek ýatanyňyzda rahat pile siňip gitmegiň ajaýyp duýgusyny başdan geçiriň.
Wagtlaýyn dizaýny bilen bu düşek toplumy islendik ýatylýan otagyň bezegini aňsatlyk bilen doldurýar we ony öýüňize köp taraply goşýar.Ak reňk çyzgysy, joşgunly urgylar, aksent ýassyklary ýa-da bezeg elementleri bilen aňsatlyk bilen girip boljak bitarap kanwany üpjün edýär, bu ýeriňizi stiliňize we islegleriňize görä şahsylaşdyrmaga mümkinçilik berýär.
Estetiki özüne çekijiligine goşmaça, düşek toplumymyz amaly göz öňünde tutulypdyr.Örtük örtüginde aňsat fermuar ýapylmagy, aňsat aýyrylmagyny we kynçylyksyz tehniki hyzmaty üpjün edýär.Owassyk ýassygy, şeýle hem berk, ýöne inçe konwert ýapyklary bilen enjamlaşdyrylyp, üznüksiz gutarnykly täsir edýär.
3 bölümli düşek toplumymyz bilen rahatlygyň we stiliň ajaýyplygyny başdan geçiriň.Öz ýatylýan otagyňyzy täzelemek isleýärsiňizmi ýa-da oýlanyşykly sowgat gözleýärsiňizmi, bu toplum hökman täsir eder.Crumşak mata we mikrofiber ýassyk ýassyklary bilen ak reňkli ýorgan örtügimiziň ajaýyp kaşaňlygy bilen gurşalan rahatlyk we dynç alyş dünýäsine çümüň.

surat4
surat5
surat6

Gül çap edilen mata ýorgan-düşek toplumy

 • Ekizler toplumy öz içine alýar: 1 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 ýorgan örtük: 68 "x 86";1 tekiz kagyz: 68 "x 96";Gurnalan 1 sahypa: 39 "x 75" x 14 "
 • Doly toplum öz içine alýar: 2 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 ýorgan örtük: 78 "x 86";1 tekiz kagyz: 81 "x 96";Gurnalan 1 sahypa: 54 "x 75" x14 "
 • Şa aýal toplumy öz içine alýar: 1 ýorgan örtük: 88 "x 92";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 tekiz kagyz: 90 "x 102";1 gabat gelýän sahypa: 60 "x 80" x 14 "
 • Korol toplumyna şular girýär: 1 sany ýorgan 90 "x 86";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 40";1 tekiz kagyz: 102 "x 108";Gurnalan 1 sahypa: 76 "x 80" x 14 "
 • Kaliforniýa King toplumy öz içine alýar: 1 sany ýorgan örtük 111 "x 98";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 40";1 tekiz kagyz: 102 "x 108";Gurnalan 1 sahypa: 72 "x 84" x 14 "
 • ÜNS BERI .: Ekiz toplumda diňe BIR (1) ýasama we BIR (1) ýassyk ýassygy bar
 • Mata: poliester;doldurmak: poliester
 • Maşyn ýuwulýan

Ak reňkli 3 bölek düşek toplumy

 • Ekizler toplumy öz içine alýar: 1 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 ýorgan örtük: 68 "x 86";1 tekiz kagyz: 68 "x 96";Gurnalan 1 sahypa: 39 "x 75" x 14 "
 • Doly toplum öz içine alýar: 2 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 ýorgan örtük: 78 "x 86";1 tekiz kagyz: 81 "x 96";Gurnalan 1 sahypa: 54 "x 75" x14 "
 • Şa aýal toplumy öz içine alýar: 1 ýorgan örtük: 88 "x 92";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 tekiz kagyz: 90 "x 102";1 gabat gelýän sahypa: 60 "x 80" x 14 "
 • Korol toplumyna şular girýär: 1 sany ýorgan 90 "x 86";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 40";1 tekiz kagyz: 102 "x 108";Gurnalan 1 sahypa: 76 "x 80" x 14 "
 • Kaliforniýa King toplumy öz içine alýar: 1 sany ýorgan örtük 111 "x 98";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 40";1 tekiz kagyz: 102 "x 108";Gurnalan 1 sahypa: 72 "x 84" x 14 "
 • ÜNS BERI .: Ekiz toplumda diňe BIR (1) ýasama we BIR (1) ýassyk ýassygy bar
 • Mata: poliester;doldurmak: poliester
 • Maşyn ýuwulýan

Gradient 4 bölek düşek toplumy

 • Ekizler toplumy öz içine alýar: 1 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 ýorgan örtük: 68 "x 86";1 tekiz kagyz: 68 "x 96";Gurnalan 1 sahypa: 39 "x 75" x 14 "
 • Doly toplum öz içine alýar: 2 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 ýorgan örtük: 78 "x 86";1 tekiz kagyz: 81 "x 96";Gurnalan 1 sahypa: 54 "x 75" x14 "
 • Şa aýal toplumy öz içine alýar: 1 ýorgan örtük: 88 "x 92";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 30";1 tekiz kagyz: 90 "x 102";1 gabat gelýän sahypa: 60 "x 80" x 14 "
 • Korol toplumyna şular girýär: 1 sany ýorgan 90 "x 86";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 40";1 tekiz kagyz: 102 "x 108";Gurnalan 1 sahypa: 76 "x 80" x 14 "
 • Kaliforniýa King toplumy öz içine alýar: 1 sany ýorgan örtük 111 "x 98";2 ýassyk ýassygy: 20 "x 40";1 tekiz kagyz: 102 "x 108";Gurnalan 1 sahypa: 72 "x 84" x 14 "
 • ÜNS BERI .: Ekiz toplumda diňe BIR (1) ýasama we BIR (1) ýassyk ýassygy bar
 • Mata: poliester;doldurmak: poliester
 • Maşyn ýuwulýan

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň