• head_banner_01

Funksional düşek örtüginiň wizual görnüşi

Gysga düşündiriş:

Eddingorgan-düşek kolleksiýaňyza ajaýyp goşundy bolan “Alistair Duvet Cover Set” bilen tanyşdyrmak.Gyrylan seersucker matasynyň inçe, ýöne çylşyrymly gurluşy, islendik ýatylýan otagyň bezegini derrew güýçlendirýän özboluşly we dinamiki estetiki döredýär.Çylşyrymly çyzyk nagşy, bu düşegi hakyky jümle edip, gyzyklanma we çuňluk gatlagyny goşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Emma “Alistair Duvet Cover Set” diňe bir göze ýakymly däl - bu hem işleýär.Qualityokary hilli materiallar, gaýta-gaýta ýuwlandan soň hem bu düşegiň çydamlydygyny üpjün edýär.Islendik düşege laýyk bolmak üçin dürli ululykda, goşa korol ululygyna çenli we şahsy islegiňize görä dürli reňklerde bolýar.

“Alistair” ýorgan toplumy diňe bir düşek esbaplary däl, bu ukyňyza we dynç alşyňyza hakyky maýa goýumdyr.Matanyň ýumşak we tekiz gurluşy deriňizi rahatlandyrýar, rahat ukyda bolmak üçin rahatlyk we rahatlyk duýgusyny döredýär.Lýuks bilen deňeşdirip bolmajak bu düşek toplumy ajaýyp uky tejribesini döredýär we her gün irden rahatlanýar we ýaşarýar.

Bu ajaýyp dizaýny deňsiz-taýsyz rahatlyk we hil bilen birleşdirýän düşek toplumy.Bu köptaraply toplum islendik ýatylýan otaga ajaýyp goşundy bolup, islendik giňişlige teksturany, çuňlugyny we stilini goşýar, “Alistair Duvet Cover Set” -iň kaşaňlygyny we dynç alşyny başdan geçirýär.

20 ýyllyk seresaply dolandyryş arkaly, tejribe artmak bilen bir hatarda San Ai köp meşhur markalara ygtybarly üpjün ediji boldy: IKEA, ZARA HOME, POLO, COSTCO.

Funksional düşek örtüginiň wizual görnüşi
Funksional düşek örtüginiň wizual görnüşi
Funksional düşek örtüginiň wizual görnüşi

Aýratynlyklary

  • Leeke, goşa, şa aýal we şa ululyklarynda bar
  • Her paketde 1 x düşek örtügi we 2 x ýassyk ýassygy bar
  • Illassyk ýassygy / s: 48x74 sm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň